Thank you for sharing!

Use the code below and you will receive a discount of 10% off!

facebook10

Social Media

Telefoon fietshouder

Instructie montage telefoon fietshouder.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

HangUp: de ondernemer die producten op afstand aan klanten aanbiedt;

Klant: de natuurlijke persoon (hierna ook te noemen consument) of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met HangUp;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
HangUp
Postbus 139
6680 AC  BEMMEL
info@mobilehangup.nl
KvK-nummer: 51370301
BTW-identificatienummer: NL161605655B01
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant. De overeenkomst wordt op afstand elektronisch gesloten. Voordat deze overeenkomst wordt gesloten, zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 

Artikel 4 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht voor consumenten;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Daarna bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Voor het elektronisch tot stand laten komen van een overeenkomst, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Voor het elektronisch betalen door de klant, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer zal bij het product aan de klant de volgende informatie meesturen: het postadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan; de website waarop informatie staat omtrent de voorwaarden; de informatie over bestaande service na aankoop en garanties. Daarnaast zal de ondernemer deze gegevens ook vermelden langs elektronische weg waarin tevens wordt vermeld dat de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken.
 

Artikel 6 - Herroepingsrecht consument bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Binnen Europa gaat deze termijn in op de dag na verzending van het product naar de consument of naar het door de consument opgegeven adres.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. De ondernemer zal de ontvangst van de retourzending met ontvangstdatum bevestigen aan de consument middels een aan de consument gerichte e-mail.
 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping door de consument
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Het door de consument betaalde bedrag, zal de ondernemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.
 

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 

Artikel 9 - De prijs
De in het aanbod van het product genoemde prijs is inclusief BTW.
 

Artikel 10 – Verzendkosten
Bij de levering van het product binnen Nederland neemt de ondernemer de verzendkosten voor eigen rekening. In geval de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht en het product retour stuurt, komen de kosten voor terugzending voor rekening van de consument (zie ook artikel 7).
 

Artikel 11 - Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen op het moment dat de betaling binnen is, binnen 2 werkdagen versturen.

Indien het product niet op voorraad is wordt dit direct gemeld op het moment dat de klant de overeenkomst aangaat. Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, nadat de klant de bestelling heeft geplaatst, heeft de klant na 14 dagen het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. De ontbinding van de overeenkomst door de klant dient de klant door te geven via e-mail. De ondernemer zal de ontbinding via een e-mail bevestigen.
 

Artikel 12 – Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 

Artikel 13 - Betaling
Als u via de webwinkel uw bestelling doet, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden van betalen.

  1. U kunt aangeven dat u het bedrag zelf wilt overschrijven. Nadat wij uw bestelling hebben ontvangen, krijgt u van ons een e-mail waarin staat dat u dit kunt overboeken ten name van HangUp,  rekeningnummer 13.83.37.284 onder vermelding van uw naam als besteller. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen verzenden wij direct de bestelling.
  2. U kunt direct online betalen via iDEAL en VISA creditcard. In dat geval is de betaling direct bij ons binnen en kunnen wij direct de bestelling verzenden.  

Bovenstaande kunt u vinden in artikel 11 en 13 van de algemene voorwaarden.

Rekeningnummer:     13.83.37.284
IBAN/SEPA number:  NL97RABO0138337284
BIC number:              RABONL2U
Bankname:               Rabobank
 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Het gebruik van het geleverde product is voor risico van de klant.

Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

De ondernemer is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van de ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 

Artikel 15 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De rechter in de vestigingsplaats van de ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.